بررسی طرح مرمت محوطه باغ اکبریه بیرجند

جلسه هیأت راهبردی باغ های ثبت جهانی ایران در ارتباط با مرمت محوطه و احیای حوض شمالی عمارت اکبریه با حضور اعضای هیأت راهبردی برگزار شد. در این جلسه ضمن تأیید ایده‌های پیشنهادی مقرر گردید، نتایج کاوش، حفاری و لایه برداری در قالب نقشه های فنی و مقاطع طولی و عرضی با در نظر گرفتن ارتباط فضایی با سطوح اطراف عمارت جهت بررسی به هیأت راهبردی ارائه شود.