استقرار کارشناسان مرمت و باستان شناسی در باغ عباس آباد بهشهر

به گزارش روابط عمومی دفتر باغ های ثبت جهانی ایران، روز گذشته بررسی میدانی آثار برجای مانده از آسیاب دوره صفوی، در عرصه پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد با تیم کارشناسی باستان شناسان و مرمتگران انجام پذیرفت. مدیر پایگاه باغ عباس آباد بهشهر گزارش داد: در این پایش میدانی مقرر شد تا تیمی متشکل از کارشناسان مرمت و باستان شناسی هفته آینده با استقرار در محل به بررسی، برداشت، فن شناسی، آسیب شناسی این آسیاب بپردازند و راهکارهای حفاظت و صیانت و شیوه مداخله را برای طرح در شورای راهبردی تهیه کنند.