گزارش عملکرد پایگاه میراث جهانی در سال 98-1397

 

امور اداری، فرهنگی و گردشگری

 • پاسخ به مکاتبات و امور جاری باغ های 9گانه در استان های کشور

 • پیگیری جهت ارسال لباس متحدالشکل برای پایگاه های میراث جهانی

 • برگزاری جلسات متعدد با معاون محترم میراث فرهنگی سازمان و مدیرکل امورپایگاههای میراث جهانی در مورد مسایل مرتبط باغ های جهانی

 • برگزاری جلسات هماهنگی جهت طراحی و آماده سازی وب سایت

 • تنظیم اسناد مالی دفتر

 • طراحی و نصب تابلوی ورودی دفتر مرکزی در کاخ گلستان

 • تجهیز و راه اندازی دفتر مرکزی پایگاه باغ ایرانی در عمارت خورشید کلاه واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان تهران.

 • برگزاری جلسات داخلی بین کارشناسان و مدیر دفتر جهت هماهنگی بهتر و بیشتر در انجام وظایف

 • برگزاری جلسات مدیران پایگاه های باغ های ایرانی با مدیر دفتر

 • طراحی کارت شناسایی داخلی برای پرسنل دفتر

 • ایجاد حساب کاربری مختص باغ ایرانی برای ارتباط بهتر با مدیران باغ ها

 • طراحی بروشور برای باغ های یازدگانه میراث جهانی

 • طراحی و راه اندازی وب سایت دفتر باغ های ایرانی

 

امور اجرایی و پژوهشی:

 • تشکیل هیأت راهبردی پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی

 • برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های تخصصی پایگاه ها

 • بازدید های میدانی از باغ ها

 • تدوین و تنظیم گزارش عملکرد پایگاه های میراث جهانی باغ جهت ارائه به دفتر امور پایگاههای جهانی

 • برگزاری نشست هم اندیشی مدیران پایگاه های میراث جهانی باغ و قنات ایرانی