پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی در سال 1397 در عمارت درب عالی کاخ گلستان تاسیس و تجهیز شد.  این پایگاه ستادی وظیفه نظارت، پایش و حمایت علمی،فنی و کارشناسی از 9 پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی در استانهای اصفهان، فارس،خراسان جنوبی،کرمان،مازندران و یزد را بر عهده دارد.