باغ پاسارگاد

برای ایرانیان باغ و آب جاری همواره نماد جاودانگی، زندگی ابدی و بهشت بوده است. باغ پاسارگاد با طرح دو مستطیل تو‌در‌تو کهن‌ترین سند موجود از طراحی و ساخت باغ‌های هندسی معروف به چهار‌باغ با طراحی قرینه در محور مرکزی است که استفاده از الگوی آن از مرزهای ایران و غرب آسیا فراتر رفته است. آثار به‌جا‌مانده از این باغ شامل 1100 متر جوی سنگی تراش‌خورده است که در مسیر آن در هر 14 متر یک حوضچة چهارگوش يك متر در يك متر سنگی به منظور افزودن به زیبایی باغ ساخته شده كه معمولاً از یک قطعه‌سنگ تراشيده مي‌شده است.

موقعیت مرکزی سکوی تخت شاهی در ایوان شرقی و رو به باغ کاخ بارعام و نسبت آن با طرح کلی باغ طراحی دقیق آن را نشان مي‌دهد. پيداست كه از تخت شاهی چشم‌اندازی باز، پر‌درخت و بسیار دلنشین و فریبنده از باغ ديده مي‌شده است.

گنجینة كشف‌شده‌اي از اشیاء طلایی و نقره‌ای، که درون کوزة کوچک سفالی کنار یکی از کوشک‌های باغ پنهان شده بود، نشان مي‌دهد که باغ شاهي تا انتهاي دوران هخامنشي مورد استفاده بوده است.

اطلاعات مدیریت

افشین ابراهیمی

pasargadae2004[at] gmail [dot]com