باغ فین کاشان

باغ فين يكي از زيباترين و معروف ترين باغ هاي ايراني به شمار مي رود كه از آن به عنوان نمونه كامل باغ سازي ايراني ياد مي شود.از گذشته هاي بسيار دور، منطقه فين به واسطه چشمه روح افزايي كه در آن جريان دارد مورد توجه حاكمان و پادشاهان بوده است. تاريخ قم قديمي ترين مأخذ تاريخي موجود در اين خصوص مي نويسد: ” بناها و كاريزهاي فين به امر جمشيد احداث گرديده است”. پس از آن احداث بناهاي شاهانه را به پادشاهان آل بويه  نسبت داده اند و در عهد ايلخانان مغول عمارات كهنه آن (باغ كهنه) نوسازي گرديده است. شكل گيري باغ فين در محل جديد خود به دوران صفويه و پس از زلزله سال 982 ه.ق  مربوط مي شود که ساختمان هشتي ورودي و سردر، كوشك مياني، حمام صفوي و برج و باروي باغ در اين دوره شكل مي گيرد. پس از آن در دوران زنديه عمارت خلوت كريم خاني در مجاورت باغ احداث مي شود و شهرياران قاجار نيز به فراخور، بخش هايي نظير؛ شترگلوي فتحعلي شاهي، حمام قاجار، تالار شاه نشين، خلوت نظام الدوله و عمارت بادگير (كتابخانه فعلي) را به باغ مي افزايند. در دوران معاصر نيز الحاقاتي به مجموعه باغ فين اضافه مي گردد.

باغ فين در سال 1314 به شماره 238 در فهرست آثار ملي ثبت و در سال 1390 به همراه هشت باغ تاريخي ديگر با عنوان باغ ايراني به شماره 1372 در فهرست ميراث جهاني قرار گرفت.

قسمتهای مختلف باغ عبارتند از :

 

 • كوشك صفوي (شترگلوي شاه عباسي)

 • برج و باروي باغ (حصار محيطي)

 • حمام ها

 • عمارت هشتي ورودي و سردر

 • خلوت كريم خاني

 • شترگلوي قاجاري

 • حوض جوش

 • اتاق شاه نشين

 • خلوت نظام الدوله

 • اصطبل

 • تقسيم گاه آب (چشمه زنانه)

 • موزه ملي كاشان

 • كتابخانه و الحاقات مجاور آن

اطلاعات مدیریت

سمیه فرهادی

 

fingarden2011[at]gmail[dot]com