اعضای شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی

فرهاد عزیزی زلانی - مدیر کل دفتر امور پایگاههای جهانی سازمان میراث فرهنگی

 پرویز سعادتی - سرپرست پایگاه میراث جهانی باغ  ایرانی

 حمیدرضا جیحانی - عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

حمیدرضا ستاری- مدیر باغ ارم شیراز

  فیروزه سالاری- معاون دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی

  حسین راعی - مدیر پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی

 مصطفی خوشنویس- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

فریدون فعالی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

 فریدون الهیاری-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

 حسن رمضانی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی 

 سید مصطفی فاطمی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان یزد

 سیف الله فرزانه -مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران

مصیب امیری-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس