باغ شاهزاده ماهان

باغ شاهزاده ماهان كرمان يكي از نمونه هاي باغ تخت هاي ايران است كه از شرايط مساعد طبيعي ، ممتاز ترين بهره برداري را نموده است .

وجود خاك حاصل خيز ، آفتاب لازم ، وزش باد ملايم ، نسيم و بالاخره دسترسي به آب (قنات تيگران) امكان ايجاد باغي در آن . مقياس در گستره اي خشك و بي آب علف به صورت معجزه گونه فراهم ساخته است.

باغ تخت شاهزاده به مساحت 5/5 هكتار داراي شكلي مستطيلي و شيبي حدوداً 6/4 درصد مي باشد كه حصاري بلند ، آن را از جو نا مساعد اطراف جدا مي سازد و آب منبع حيات بخش اين باغ بالاي باغ داخل مي گردد و بر روي محور اصلي مياني باغ به صورت نهري وسيع ، با ايجاد آبشره ها و فواره ها به عنصر اصلي كيفيت بخش باغ بدل مي گردد .

بناهاي باغ عبارت اند از :

كوشك اصلي يعني سكونتگاه دائمي و يا فصلي مالك كه در بالاي باغ قرار دارد كه متشكل از يك حجم دو و نيم طبقه در وسط و دو بال يك و نيم طبقه است . و در اين عمارت در وشودگي ها عمدتاً از قوس هاي نيم دايره استفاده شده است.

اطلاعات مدیریت

فوزیه فرحبخش

fooziehfarahbakhsh57 [at] gmail [dot] com