اهداف و چشم انداز دفتر باغ های جهانی

– شناسائی و مستند سازی میراث فرهنگی(ملموس وغیرملموس) در حوزه باغ و جاذبه های گردشگری باغ های کشور

– شناخت گستره جغرافیائی باغ ها , پژوهش در مورد باغ های ملی و جهانی کشور, معرفی وحمایت ازفرهنگ باغداری ،هنر و تمدن ایرانی در زمینه ی باغ

– ارتقاء کمی و کیفی، تنوع بخشی و گسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی وبهره گیری از علوم و فناوریهای روزآمد در بخش باغ های ایرانی

– معرفی ارزشها و ظرفیتهای نهفته در میراث فرهنگی جهانی باغ های ایرانی، میراث طبیعی، دانش و هنرهای بومی مرتبط با باغ ها در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

– تدوین نظام مدیریت حفاظت, احیا, ساماندهی و بهره برداری از باغ های جهانی بر اساس معیارهای طبقه بندی شده در سند ثبت جهانی باغ ها

– تدوین نظام مدیریت حفاظت از باغ های جهانی

– توسعه نظام آموزشی رسمی (در مقاطع مختلف آموزشی) و عمومی بمنظور ارتقاء دانش تخصصی و همگانی , ترویج فرهنگ و گسترش آگاهی های عمومی در زمینه باغ های جهانی

– توسعه و مشارکت حداکثری مردم جوامع محلی در حفاظت و بهره برداریدرست از مجموعه باغ های جهانی کشور

– ایجاد سازوکارهای لازم و تقویت انگیزه در مجامع علمی جهانی برای مطالعات باغ شناسی و پژوهش های مرتبط با آن

– تبادل تجارب در بین مدیران باغ ها، مجامع علمی، پژوهشی و دانشگاهی و سازمانهای بین المللی در بخش میراث طبیعی(باغ های جهانی)

– بهره گیری از سازوکارهای مدیریت یکپارچه بمنظور گسترش همکاری و هم افزائی در فعالیتهای بین باغ های جهانی کشور

– گسترش و حمایت از گردشگری طبیعی بمنظور افزایش نشاط اجتماعی، سلامت عمومی، رونق در باغ های جهانی

– توانمندسازی جوامع محلی، ساماندهی و انتظام بخشی به فعالان بخش باغ در کشور, حمایت از ایجاد و توسعه تشکلهای غیردولتی در زمینه باغ