باغ ارم شیراز

پیشینه باغ ارم بر اساس شواهد تاریخی به دوره سلجوقیان (۵۷۲- ۴۱۶ ه.ش) بر می گردد و دیرینگی آن به حدود ۹۰۰ سال پیش می رسد. حافظ شاعر بزرگ شیراز نیز در اشعار خود به باغ ارم اشاره دارد. این باغ از زمان آغاز تا اواخر دوران زندیه (۱۱۷۳-۱۱۲۸ ه.ش) در اختیار پادشاهان و یا حکام محلی بوده است. پس از زندیه سران ایل قشقایی این باغ را مقر ایل خود ساختند و یکی از خوانین این طایفه به نام جانی خان و پسرش عمارتی در آن ساختند. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار(۱۲۷۴-۱۲۲۶ ه.ش)، حاج نصیرالملک از بزرگان شیراز این باغ را از سران قشقایی خرید و ساختمان زیبای کنونی را در آن بنا کرد. این باغ پس از بارها دست به دست شدن سرانجام در سال ۱۳۴۲ه.ش به دانشگاه شیراز واگذار گردید. از سال ۱۳۵۹ه.ش این باغ به همت دانشگاه شیراز به یک باغ گیاه شناسی تبدیل شد و تلاش برای جمع آوری و استقرار گونه های متنوع گیاهی آغاز گردید. در سال ۱۳۸۷ ه.ش با تبدیل باغ به مرکز تحقیقاتی موافقت بعمل آمد و پژوهشهای علمی کاربردیدر زمینه گیاهشناسی: علوم باغبانی، گیاهپزشکی، و سایر علوم مرتبط آغاز گردید. در سال ۱۳۹۰ این باغ به عنوان یکی از نمونه های هنر باغسازی ایران در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسید.

اطلاعات مدیریت

حمیدرضا ستاری

Bagheirani[dot]9[dot]1[at]gmail[dot]com